DEFINICE

-predávajúci – provozovatel internetového obchodu www.Teatox.cz (Royce Capital, s.r.o. Tallerova 2/4 Bratislava, 81102 Slovenská republika, IČO: 50192680)

-kupujúci – fyzická či právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím

-zboží – produkty v nabídce internetového obchodu www.Teatox.cz

-objednávka – vyžádaný zboží na základě výběru na stránce

 

1. OBJEDNÁVKA A STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávka vzniká na základě jejího potvrzení při procesu objednávání zboží v internetovém obchodě. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s obchodními a nákupními podmínkami internetového obchodu a se zpracováním osobních údajů. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí zrealizované objednávky, tedy kupní smlouvy.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY:

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

Prodávající si uplatňuje právo objednávku zrušit v případě, že není možné objednávku závazně potvrdit (např. Chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.), Nebo v případě, že zboží se již nevyrábí, nedodává, zda došlo k výrazné změně ceny. V tomto případě bude prodávající kontaktovat kupujícího v zájmu dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil za zboží, případně část z něho az uvedené situace nemá dále zájem o koupi zboží, bude mu uhrazená částka vrácena na bankovní účet nebo v hotovosti na jeho adresu ve lhůtě do 15 kalendářních dnů.

 

2. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

Ve smyslu ustanovení § 12 zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji (zákon č. 108/2000 Sb.) Máte právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě Váš dopis o odstoupení od smlouvy spolu s výrobkem doručeno prodávajícímu.

POSTUP:

Pošlete průvodní dopis spolu se zbožím na naši adresu, že odstupujete od smlouvy (uskutečněného nákupu) v zákonné lhůtě – 7 dní. Uveďte také, jakým způsobem žádáte vrátit peníze. Po zaslání zboží Vám budou dle zákona peníze za zboží vráceny nejpozději do 15 dnů od odstoupení od smlouvy, zákazník však nese veškeré náklady na doručení a vrácení zboží (například poštovné). To znamená, že Vám budou vráceny peníze jen v samotné hodnotě zboží.

Důležité upozornění: Pokud budete vracet zboží, je důležité, aby bylo toto zboží vráceno nepoužité a nepoškozené v původním obalu, musí být kompletní spolu s dokladem o koupi. Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

GARANCE:

dodání správného množství a druhu objednaného zboží, tak jak byly uvedeny v době objednávky, na základě objednávky zákazníka adekvátního zabalení objednaného zboží odeslání zboží v rámci dohodnuté lhůty (Doba odeslání zboží je přibližně 7 dnů od obdržení objednávky a její závazného potvrzení. Pokud by byla tato doba nějakým způsobem nedodržena, kupující bude o této skutečnosti včas informován s udáním důvodu. V takovém případě může kupující danou objednávku zrušit, nebo dohodnout jiné podmínky a postup, pokud kupující nevznese námitku proti novému termínu dodání má se zato, že s ním souhlasí.)

vystavení a elektronického zaslání faktury jako daňového dokladu

práva reklamace vad zboží dle platné legislativy

práva na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží a také právo na vrácení zaplacené ceny za vrácené zboží do 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

nepřijetí objednávky prostřednictvím internetu v důsledku nezaviněného výpadku internetového spojení, příp. jiných technických problémů

zpoždění dodávky objednaného zboží zaviněné poštou

případné nedodání části zásilky, ke kterému došlo vinou dodavatele (výrobce) v důsledku jakéhokoliv omezení popř. zrušení distribučních práv, příp. jiných nepředvídatelných překážek

Nepřebírá odpovědnost za:

nepřijetí objednávky prostřednictvím internetu v důsledku nezaviněného výpadku internetového spojení, příp. jiných technických problémů

zpoždění dodávky objednaného zboží zaviněné poštou

případné nedodání části zásilky, ke kterému došlo vinou dodavatele (výrobce) v důsledku jakéhokoliv omezení popř. zrušení distribučních práv, příp. jiných nepředvídatelných překážek

 

3. TERMÍN A MÍSTO DODÁNÍ

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v termínu do 15 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

Dodávka zboží je realizována po celé České republice prostřednictvím GLS kurýra. Po dohodě je možné zboží dodat i do České republiky.

 

4. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že poskytnuté data nebude poskytovat třetím osobám, ani jinak používat pro komerční účely bez souhlasu vlastníků těchto dat. Poskytnuté osobní údaje slouží pouze k realizaci obchodu mezi kupujícím a prodávajícím.

Provozovatel se zavazuje, že na přání kupujícího i bez udání důvodu, vymaže jeho osobní data z databáze zákazníků.

 

5. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

Zboží je možné vybírat prohlížením katalogu v našem e-shopu

Při objednávání přes internet uveďte prosím následující údaje:

jméno a příjmení, adresu. Současně uveďte Vaše telefonní číslo a případně i email.

Daňový doklad s vyčíslením kupní ceny obdrží kupující při dodávce zboží na e-mailovou adresu.

 

ZÁRUČNÍ DOBA (24 MĚSÍCŮ)

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich části) způsobené používáním a spotřební zboží. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní výrobce. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena výhradně pro spotřebitele. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Pod datem úhrady / platby se rozumí datum připsání platby kupujícího na účet prodávajícího.

CENA ZA ZBOŽÍ

1. Prodejce si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění

2. Všechny slevy jsou počítány z ceny uvedené na internetové stránce www.Teatox.cz

3. K ceně za zboží bude připočítána cena za doručení zboží

4. Poštovné je účtováno k ceně zboží.

5. Ceny uvedené v našem internetovém obchodě jsou platné v době objednání zboží. Vyhrazujeme si právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek od výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

6. Dokladem o prodeji je faktura, která je zaslána elektronicky na mail zákazníka, a která slouží zároveň jako dodací a záruční list.

 

Platba za zboží

Kupující může hradit platbu za zboží následujícím způsobem:

dobírkou

 

Poplatky za dodání zboží

Doprava prostřednictvím kurýra GLS je zpoplatněno výškou 6,99 EUR, pro SR 3,99 EUR.

 

POSTUP REKLAMACE

 

1. Pošlete e-mail, kde uvedete zejména typ výrobku a popis chyby.

2. Do 24 hodin (v pracovní dny) Vám budou zaslány informace o dalším postupu.

3. Pošlete zboží na určenou adresu spolu s předepsaným formulářem, který najdete na naší stránce.

K reklamaci je důležité mít nákupní doklad. Nákup je sice možné prokázat i jinými doklady (výpisem z účtu při platbě z bankovního účtu), avšak absence nákupního dokladu může reklamační proces pro spotřebitele zkomplikovat.

Za vyřízení reklamace se považuje předání výrobku po opravě, výměně nebo zamítnutí reklamace, příp. vrácení peněz při odstoupení od smlouvy.

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona o elektronickém obchodu, Zákona o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele, Zákona o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb. „Ve znění pozdějších zákonných úprav. Případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo občanského zákoníku.

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.