Objednávkou a zaregistrováním do newsletteru udělujete souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu osobních údajů, které poskytnete (dále jen „osobní údaje“) za účelem plnění povinností ze strany (Teatox.cz), a to souhlas podle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Klient také potvrzuje, že osobní údaje se shodují se skutečností, jsou úplné, pravdivé a přesné av případě jakékoliv změny osobních údajů je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Zprostředkovateli na adresu info@teatox.cz. Souhlas se zpracováním těchto osobních údajů udělujete dobrovolně, a to na dobu určitou počínaje jeho udělením až do uplynutí dvou let od zániku všech závazků a / nebo jiných právních vztahů mezi Vámi a  (Teatox.cz). Jste oprávněn tento souhlas písemně odvolat doručením písemného oznámení o odvolání souhlasu na adresu (Teatox.cz). Klient není oprávněn odvolat souhlas dříve než bude splněn účel zpracování a poskytnutí osobních údajů blíže specifikován výše. Klient potvrzuje, že před získáváním osobních údajů byl ze strany Zprostředkovatele informován o skutečnostech uvedených v § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů a rovněž byl poučen o svých právech vyplývajících z § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů.